Miljöpolicy för HK

Allmänt

Omsorgen om säkerhet, hälsa och miljö är en viktig del av HK:s verksamhet. Förutom det självklara att alltid följa lagstiftningens och myndigheternas krav och riktlinjer för att vi ska uppnå ständiga förbättringar inom området hälsa, säkerhet och miljö. Vår inriktning på secondhand är att sälja begagnat och återvinna det mesta och att sortera det som inte kan återvinnas för destruktion.
 
 • Miljöarbetet ska vara en del av den dagliga verksamheten med ett klart definierat ansvar hos såväl chefer som medarbetare.
 • Vi ska arbeta för att nå ständiga förbättringar genom att systematiskt sätta upp mål för verksamheten, göra handlingsplaner för att nå dessa mål och göra regelbundna uppföljningar av arbetet.
 • Vi ska verka för att ge god information om verksamheten till både medarbetare och omvärlden. Vi ska vara mottagliga för synpunkter och förslag från medarbetare och övriga som kommer i kontakt med företaget.
 • Alla medarbetare ska motiveras att visa ansvar för hälsa, säkerhet och miljö genom utbildning och träning.
 • Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan, med fokus på energi, kemikalie och transportområdet.
 • Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
 • Vi organiserar miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje anställds dagliga arbete.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
 • Vid inköp granska och utvärdera vi, de tänkta materialens inverkan på miljön.
 • Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet.
 • Vi ökar återvinningsgraden av avfall.
 • Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.
 • Vi effektiviserar utnyttjandet av transporter och planerar att endast använda miljöbilar i tjänsten.
 • Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.
 • Produktblad över alla produkter vi använder finns samlade i en pärm.
 • Vi har en som är miljöansvarig.
 • Revision av miljöplan sker varje år.
 

Yttre miljö

Vi ska värna om den yttre miljön genom att minska miljöpåverkan från hela vår verksamhet. Vår användning av resurser och energi och råvaror ska göras så effektiv som möjlig. Miljöanpassade produkter och processer ska prioriteras samt återvinning och sopsortering. HK ska i sina olika verksamheter alltid ha ett aktivt miljöarbete som ska genomsyra verksamheten.

Hälsa och arbetsmiljö

Vi ska bedriva verksamheten på ett sådant sätt att skada på medarbetare och andra personers hälsa förebyggs och ett positivt arbetsklimat skapas med avseende på fysiska, psykiska och sociala förhållande.

Säkerhet

Vi ska arbeta för att förebygga alla personskador i samband med den egna verksamheten eller verksamheter som utförs på entreprenad. Vi ska ha en god beredskap för olyckor. De risker som verksamheten för med sig ska vara väl kända. Skadeförebyggande åtgärder ska vidtas, skadehjälpande åtgärder ska vara väl förberedda och räddningsinsatser ska vara planerade och inövade.